דף הבית >> זכויות במשפט העבודה >> פיטורים והתפטרות
א
פיטורים
 
לא אחת, קיימים מקרים בהם מעסיקים לא מקפידים במילוי זכויות עובדים במהלך העבודה והעובד מגלה על כך, אם בכלל לאחר סיום העסקתו.
א 
האם הינך חתומ/ה על הסכם עבודה אישי או הסכם קיבוצי?
א
באם בשעה שהתקבלת לעבודה חתמת על הסכם עבודה אישי חשוב לקרוא הסכם עבודה זה היטב, על-מנת לבחון מהן הזכויות המגיעות לך.
ייתכן כי חל על העסקתך הסכם קיבוצי או הסדרים אחרים, וכמובן שיש להיות מודע לתוכנם.
בכל מקרה הזכויות הנתונות לך מכוח הסכם עבודה אישי או הסכם קיבוצי אינן יכולות להיות חלשות מאלו הנתונות על-פי חקיקת המגן.
  
האם נערך שימוע טרם הפיטורים?
א
על מעסיק, פרטי כציבורי, חלה חובה לתת לעובד זכות שימוע לפני פיטורים. על המעביד חלה החובה להציג בפני העובד את סיבת הפיטורים ואת כל הטענות שהביאו לפיטורים, על-מנת שהעובד יוכל להגיב בשימוע לפני פיטורים לטענות אלו ולהשמיע את עמדתו, על מנת לשכנע באי צדקת הפיטורים.
שימוע לפני פיטורים יכול שייעשה בכתובים ועליו להתקיים בפני מי שהוסמך לכך אשר בכוחו לשנות את החלטת הפיטורים. במקרים מסוימים אף ניתן לבקש להיות מיוצג על ידי עורך דין בהליך שימוע לפני פיטורים.
א
אי מתן שימוע טרם פיטורים יכול להעניק לעובד, במקרים בהם לא ניתן להשיבו לעבודתו, לפיצויי כספי השווה למספר משכורות וזאת לאור משך התקופה בה עבד העובד וחומרת הפרת הזכות. 
א  
האם ניתנה לעובד תקופת הודעה מוקדמת?
א
בהתאם לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות על מעסיק לתת לעובד הודעה מוקדמת על פיטוריו, על מנת לאפשר לעובד להיערך לתקופה לאחר סיום העבודה.
א 
מהו אופן ההודעה המוקדמת?
א
על הודעה מוקדמת לפיטורים להינתן לעובד בכתב תוך ציון יום הוצאת הודעת פיטורים ויום הכניסה לתוקף של הפיטורים. יש לתת הודעה מוקדמת טרם פיטורים, אישור בכתב בדבר סיום יחסי עובד – מעסיק.
 
מהי תקופת הודעה מוקדמת טרם פיטורים?
א
הודעה מוקדמת טרם פיטורי עובד במשכורת ("שכר גלובאלי"):
בגין ששת חודשי העבודה הראשונים של העובדהודעה מוקדמת טרם פיטורים של יום אחד בשל כל חודש עבודה.
בגין התקופה החל בחודש השביעי לעבודה עד תום שנת העבודה הראשונה של העובד (להלן: "התקופה השנייה") – הודעה מוקדמת טרם פיטורים של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה השנייה.
לאחר שנת עבודתו הראשונההודעה מוקדמת טרם פיטורים של חודש ימים.
דוגמא: עובדת שעבדה שמונה חודשים זכאית לתקופת הודעה מוקדמת טרם פיטורים של 11 ימים (6 ימים + 5 ימים [חודשיים כפול 2.5]).
 
הודעה מוקדמת לפיטורי עובד בשכר (לפי שעה):
במהלך שנת העבודה הראשונההודעה מוקדמת טרם פיטורים של יום אחד בשל כל חודש עבודה.
במהלך שנת העבודה השנייההודעה מוקדמת טרם פיטורים של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;
במהלך שנת העבודה השלישיתהודעה מוקדמת טרם פיטורים של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.
לאחר שנת העבודה השלישיתהודעה מוקדמת טרם פיטורים של חודש ימים.
דוגמא: עובדת שהשלימה שנתיים וחודשיים בעבודתה זכאית ל- 22 ימי הודעה מוקדמת טרם פיטורים (21 יום + יום אחד).
 
מה המשמעות לאי מתן הודעה מוקדמת טרם פיטורים?
מעסיק שלא נתן הודעה מוקדמת לפיטוריםישלם לעובד שכר שווה לתקופת ההודעה המוקדמת לה היה זכאי העובד.
  
האם מעסיק מחויב לאפשר לעובדו להגיע לעבודה בתקופה שבין הודעת הפיטורים לסיום יחסי עובד מעסיק?
 
בפרק זמן זה רשאי המעסיק להודיע לעובד, בהודעה מוקדמת טרם פיטורים, כי הוא מוותר על נוכחות העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או מקצתה. בכל מקרה על המעסיק לשלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרה הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו.
על המעסיק לתת לעובדו, בסיום העבודה, אישור סיום העסקה בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד- מעביד. אי מתן אישור כזה משמעותו עבירה פלילית.
 
פיצויי פיטורים
  
מי זכאי לפיצויי פיטורים?
א
חוק פיצויי פיטורים קובע כי זכאי לפיצויי פיטורים עובד שפוטר, לאחר שעבד שנה אחת ברציפות אצל אותו מעביד או במקום עבודה אחד.
עובד עונתי זכאי לקבל פיצויי פיטורים במידה ועבד שתי עונות, שנתיים רצופות. החוק מגדיר 'עונה' - שלושה חודשים רצופים בשנה בהם עבד העובד לפחות 60 יום.
א
אני עובדת בשכר חודשי ופוטרתי בסמוך לסיום תקופת 12 החודשים - האם אהיה זכאית לפיצויי פיטורים? 
א
חוק פיצויי פיטורים קובע כי פיטורים סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם, אלא אם המעסיק יוכיח אחרת, כאילו נעשה מתוך כוונה להתחמק מפיצויי פיטורים. על כן, חובה על המעסיק לשלם פיצויי פיטורים במקרה זה, אלא אם יוכיח שפיטר לא מתוך כוונה להתחמק מפיצויי הפיטורים.
 
מהו גובה פיצויי הפיטורים?
 
סעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי שיעורם של פיצויי פיטורים הנו בשיעור שכר חודש אחד לכל שנת עבודה לעובד במשכורת -ששכרו משתלם על בסיס חודשי ושכר שבועיים לכל שנת עבודה לעובד בשכר (עובד ששכרו אינו משתלם לפי חודש).
בגין חלק של שנה זכאי העובד לפיצויים יחסיים בהתאם למספר החודשים שעבד. 
 
קצת מפולפל אך לא מסובך: לדוגמא - עובד חודשי שהרוויח כל חודש 12,000 ש"ח ועבד שנה וחודש זכאי לפיצויי פיטורים בסך 13,200 (12,000 ש"ח לשנת עבודה + 12:000:12.
 
האם בעת פיטורים זכאי העובד לתשלום דמי הבראה?
 
כן. אולם רק אם העובד השלים שנה במקום העבודה.
 
האם בכל מקרה עובד שפוטר בטרם השלים שנת עבודה ראשונה לא זכאי לדמי הבראה?
 
כאמור, עובד שמסיים את עבודתו בטרם השלים שנת עבודה אחת, איננו זכאי לתשלום בגין דמי הבראה גם אם פוטר.
יחד עם זאת, לאחרונה נקבע בפסק דין בנושא כי באם יוכח שהמעסיק פיטר את עובדו סמוך להשלמת שנת עבודה, על מנת לחמוק מתשלום פיצויי פיטורים, יוטל על המעסיק לשלם גם דמי הבראה לעובד.
 
האם זכאי עובד שפוטר לפדיון ימי חופשה?
 
עם סיום יחסי עובד-מעביד, עומדים לזכות העובד כל ימי החופשה אותם צבר במשך שלוש השנים האחרונות להעסקתו, זאת בתנאי שהמעסיק התיר לעובד לצבור ימי חופשה באותן שלוש שנים.
יודגש, כי התביעה לפדיון ימי חופשה מתיישנת עם תום שלוש שנים מיום סיום ההעסקה ולכן יש לדאוג להגישה בפרק זמן זה.
 
האם מעסיק יכול לחייב את העובד לנצל את ימי חופשתו בתקופת ההודעה המוקדמת?
 
לא, אלא אם העובד זכאי ליותר מ- 14 ימי הודעה מוקדמת.
ט
קבוצות מיוחדות שקיימת מגבלה לפטרן:
ט
האם מעסיק יכול לפטר נשים בשל הריון או לידה?
ט
חל איסור מוחלט לפטר נשים בהריון או נשים לאחר חופשת לידה בשל ההריון או הלידה.
ט
האם מעסיק יכול לפטר נשים במהלך הריונן או לאחר חופשת הלידה מסיבה שאיננה קשורה להריון או ללידה?
ט
במקומות עבודה בהם יותר מששה אנשים או שהעובדת עבדה יותר מששה חודשים, חלה חובה על מעביד המבקש לפטר אישה בהריון או לאחר חופשת לידה, אישור מאחראית על עבודת נשים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. כל עוד לא ניתן אישור כזה, לא ניתן לפטר אישה במהלך הריונה ובמשך 60 יום לאחר חזרתה מחופשת הלידה.
ט
באם מעביד מודיע לך כי ברצונו לפטרך ואיננו יודע על היותך בהריון, הודיעי לו מייד כי הנך בהריון וכי לא ניתן לפטרך, אלא בתנאים המוזכרים לעיל.
ט
האם מעסיק יכול לפטר עובד בשל יציאתו למילואים?
ט
חל איסור מוחלט לפטר אדם בשל יציאתו לשירות מילואים.
האם מעסיק יכול לפטר עובד במהלך תקופת המילואים שלו?
חל איסור על מעסיק לפטר עובד במהלך שירות מילויאם וכן 30 יום לאחר חזרתו של העובד משירות המילואים.
אלא אם המעסיק קיבל היתר לפטר את עובד בתקופה זו מוועדת התעסוקה.
  
כל הזכויות שמורות לאשכנזי טהון עורכי דין.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד א
 
 
 
 

Go Back  Print  Send Page


כתובתנו: בית כלל, דרויאנוב 5, קומה 8 תל אביב 63143;טלפון - 077-2013690 פקס - 077-2013220 

כיתבו אלינו: at-lawyers@013.net

כל הזכויות שמורות למשרד אשכנזי טהון עורכי דין. האמור באתר איננו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.
למידע נוסף אנא צרו עימנו קשר.

Site Map  |  Make us your HomePage |  Top
  |  
לייבסיטי - בניית אתרים